Op dit moment is de wetswijziging (private) kwaliteitsborging (WKB) actueel. Het gaat om een stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. Verwacht wordt dat deze wet in zal gaan bij het inwerking treden van het nieuwe Bouwbesluit in 2018, dat dan overigens BBL (Besluit Bouwerken Leefomgeving) zal gaan heten. 

 

In het kort:

  • Private partijen mogen instrumenten ontwikkelen op basis waarvan de bouwkwaliteit geborgd zal worden
  • Dit moet worden voorgelegd aan een zelfstandig besuursorgaan (ZBO) dat het dan goed moet keuren
  • In het instrument staat altijd hoe de borging plaats moet vinden en door wie en wat zijn/haar kwaliteiten dan moeten zijn

Witlox Brandveiligheid voldoet nu reeds aan de voorlopige eisen, te weten:

  1. Onafhankelijkheid
  2. Opleiding, kennis en ervaring
  3. Administratieve organisatie kwaliteitsborger
  4. Verklaring kwaliteitsborger

 


Status Wet Kwaliteitsborging na behandeling daarvan in Tweede Kamer 18 januari 2018:

 

Tot veler verrassing, gezien de aanstaande verkiezingen, vond woensdag 18 januari toch nog de zitting in de Tweede Kamer plaats over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (kortweg WKB), in de volksmond nog vaak ‘Wet Private Kwaliteitsborging’ genoemd. Minister Stef Blok, die met zijn ambtenaren deze wet heeft voorbereid werd door slechts 7 partijen aangesproken, in volgorde van afhandeling eerste termijn waren dat:

 

1.       Albert de Vries, PvdA

2.       Roald van der Linde, VVD

3.       Erik Ronnes, CDA

4.       Farshad Bashir, SP

5.       Barry Madlener, PVV

6.       Wouter Koolmees, D66

7.       Roelof Bisschop, SGP

 

Witlox Brandveiligheid was aanwezig in Den Haag. Hieronder een vereenvoudigde samenvatting over wat er zoal speelde en speelt rond dit thema:

 

Conclusie van- en na de zitting:

Minister Stef Blok was bereid sommige amendementen te honoreren en wat zaken op te nemen in een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Er zijn echter nog wat open eindjes en meningsverschillen waarvan m.n. minister Blok en PvdA’er De Vries (groot voorstander) van mening zijn dat ze overbrugbaar zijn maar niet vandaag. De kernpunten van de bezwaren zijn:

-         Madlener - PVV: De legeskosten moeten duidelijker en lager.

-         Bashir - SP: Welke garantie heeft de consument als de aannemer failliet gaat?

-         Koolmees - D66, Bisschop – SGP, Bashir – SP: Onduidelijkheid over de rol van de gemeente, moet en    kan die mee blijven kijken en welke bevoegdheid heeft ze?

-        Van der Linde - VVD en Ronnes - CDA: Wat is nu een professioneel opdrachtgever?

 

De zitting wordt over ongeveer 2 weken voortgezet en wat ons betreft afgerond met een nieuwe wet.

 

Waar gaat het om?

-          Rechtsbescherming consument bij bouwwerken.

-          De faalkosten in de bouw zijn nu 10%, dat moet minder.

-          Focus van WKB ligt op constructie en veiligheid.

-          Het moet ‘de prutsers’ moeilijker gemaakt worden (letterlijke woorden tijdens debat).

 

Wat is de grootste verandering?

-         Aannemers worden voortaan verantwoordelijk, lees aansprakelijk voor bouwfouten. Ook als fouten zich pas na enige tijd openbaren, bij oplevering niet genoemd zijn. De bewijslast ligt nu bij de consument, straks bij de aannemer. Leuke uitspraak van Albert de Vries: “naast handjes moet de aannemer ook hersentjes leveren”.

-        Controle van bouwwerken ‘as built’.

 

Wat wordt geprobeerd?

-        Getracht wordt verzekeraars ook zover te krijgen dat ze alleen maar bouwwerken verzekeren die met kwaliteitsgarantie gebouwd zijn.

-        Bij modulair bouwen zijn er minder handelingen op de bouw. Dit hoeft dan ook daar niet meer gecontroleerd te worden. Minder ‘borging’ noodzakelijk.

 

Wat zijn zoal de vragen, bezwaren of problemen?

-         Is dit nu een privatiseringsslag of blijft overheid, het bevoegd gezag een rol spelen in controle en  handhaving van bouwwerken?

-         De positie en rol van de borger is nog niet helemaal duidelijk.

-         De bescherming geldt vooral voor niet professionele opdrachtgevers, maar wat is de definitie daarvan? Een groenteboer of huisarts zijn dat in ieder geval duidelijk niet en Rijksvastgoedbeheer (RVB) duidelijk wel. Wat is nu echter een schoolbestuur en een zorginstelling? Hoe om te gaan met monumenten?

Waarom dit belangrijk is? Omdat het gezien complexiteit van gebouwen wel eens denkbaar is dat een aannemer gezien zijn aansprakelijkheid geen projecten meer kan aannemen. Een professionele opdrachtgever is in staat om delen van de aansprakelijkheid contractueel weg te nemen bij de aannemer omdat hij weet wat de consequenties zijn en waarom hij dat persé wil. Vanaf welk moment moet een opdrachtgever dat kunnen doen en vervalt de overheidsbescherming die de aansprakelijkheid te allen tijde bij de aannemer legt?

-         Vooral SP wil bescherming van de consument voor het geval de aannemer failliet gaat, er is dan geen sprake van bescherming van de consument door aansprakelijkheid van de aannemer.

-         Vooral PVV hamert op de kosten van de leges en vraagt zich af of een kostenverhoging door extra kwaliteitsborgers (extra adviseurs) daardoor gecompenseerd wordt.  Ik stel vast dat  in het debat door andere partijen aangegeven werd dat kwaliteitsborging ook leidt tot lastenverlágingen dat dit zeker ook meegenomen moet worden.

-         Blijft informatie over bouwwerken ook beschikbaar voor hulpdiensten (brandweer en politie) voor het geval zich iets voor doet?

-         Het is de vraag of het lokale gezag met aanvullende regelgeving kan komen en zo ja, waar ligt dán de verantwoordelijkheid?

-         Is er een geschillencommissie? Het wordt anders snel voer voor advocaten en dat kan de bedoeling niet zijn.

 

Enkele reacties van minister Blok:

-         Gebouwen zijn ingewikkelder, een nieuw stelsel noodzakelijk. Deze discussie loopt vanaf 2000.

-         Commerciële partijen (professionele partijen) kúnnen de aansprakelijkheid van aannemers beperken.

-         Wanneer is een opdrachtgever professioneel? Als hij niet als natuurlijke persoon handelt.

-         De kwaliteitsborger zal tijdens het bouwproces gebreken moeten melden aan bevoegd gezag. Het bevoegd gezag hóeft dan niet te gaan kijken maar is daarmee op de hoogte.

-         Gaat de informatie naar brandweer en politie? Ja, dossier gaat naar bevoegd gezag. Blok zal dit nog eens expliciet navragen bij hulpdiensten.

 

-         Ingangsdatum van dit stelsel voor bouwwerken in risicoklasse 1 (lees eengezinswoningen met maximaal 3 bouwlagen en industriegebouwen met twee bouwlagen) wordt verwacht 1 januari 2018. Minister Blok durft geen uitspraken te doen over de ingangsdatum van de overige risicoklassen 2 en 3. Waarbij Risicoklasse 3 gebouwen hoger dan 70 meter of bouwwerken waarbij in geval van bezwijken meer dan vijfhonderd personen gelijktijdig gevaar lopen of gebouwen met verminderd zelfredzame personen met meer dan vier bouwlagen of industriegebouwen voor gevaarlijke stoffen of gebouwen waar zeer vitale processen worden bestuurd (bijvoorbeeld de verkeerstoren van Schiphol). Risicoklasse 2 gaat over alle bouwwerken die niet onder 1 of 3 vallen.