Wet- & regelgeving

 

'Wet- en regelgeving' is een ruim begrip. Zie de separate buttons hierboven voor meer specifieke informatie maar wij proberen de wet- en regelgeving voor u als volgt te ordenen:

  • Woningwet 2015
  • Bouwbesluit 2012
  • Wabo (BOR)
  • Arbowet
  • Verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid

Woningwet 2015:

 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt de woningwet vast. Hierin wordt onder andere gerefereerd naar het Bouwbesluit 2012

 

Artikel 1a luidt min of meer: "De eigenaar van een bouwwerk draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van het bouwwerk geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid intstaat dan wel voortduurt". De link naar verantwoordelijk zijn voor brandveiligheid, is duidelijk.

Artikel 2b luidt min of meer: "Het is verboden een bouwwerk te bouwen, voor zover daarbij niet wordt voldaan aan de op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften". Dit is de verwijzing naar bouwbesluit en gebruik.

 

Bouwbesluit 2012:

 

In het bouwbesluit staat omschreven op welke wijze wij in Nederland moeten bouwen. Wist u dat ongeveer 30% van het Bouwbesluit over brandveiligheid gaat?

 

De hoofdstukken die voor brandveiligheid van belang zijn:

 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2: Technische Bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid (B)

Hoofdstuk 6: Voorschriften in zake installaties (I)

Hoofdstuk 7: Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken (O)

 

De letters tussen haakjes geven aan of het hoofdstuk gaat over Bouwkundige-, installatietechnische-, of Organisatorische zaken. Ieder gebouw moet aan de minimale eisen van het bouwbesluit voldoen; nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw.

 

Wabo:

 

Wabo staat voor Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Deze wet is op 1 oktober 2010 in werking getreden. Doel van de Wabo is een eenvoudiger en snellere vergunningverlening en een betere dienstverlening door de overheid op het terrein van bouwen, ruimte en milieu. Afhankelijk van de functie van het gebouw zal een eigenaar een vergunning moeten aanvragen onder BOR (Besluit Omgevings Recht). Dit is wat men in de volksmond nog altijd een gebruiksvergunning noemt.

 

Overigens zal het Bouwbesluit 2012 in 2018 (of 2019?) vernieuwd worden. Aangezien het dan tevens ook over omgevingsrecht zal gaan zal het dan BBL gaan heten; Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

 

Arbowet:

 

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo) geeft richting aan beleid en arbeidsomstandigheden om er voor te zorgen dat er sprake van een gezonde en veilige werkplek is.

 

Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid:

Bovenstaande spreekt voor zich. Als men zich niet aan de Woningwet houdt, dus een gebouw bouwt of gebruikt dat niet aan het Bouwbesluit voldoet en / of de medewerkers geen veilige arbeidsomstandigheden biedt, is men verantwoordelijk en dus mogelijk aansprakelijk.

De discussie of nu een eigenaar of een gebruiker (huurder) aansprakelijk is kan niet direct beantwoord worden. In beginsel is de eigenaar aansprakelijk, maar als hij een bouwwerk volledig en volgens de norm ter beschikking stelt aan een huurder (dit moet dan vastgelegd worden) kan op basis van contracten een huurder wel degelijk aansprakelijk gesteld worden voor bijvoorbeeld veranderingen die zij heeft aangebracht.

 

De scheepswerfeigenaar van de dramatische brand bij De Punt, waarbij drie brandweermensen om het leven kwamen (9 mei 2008) en de eigenaar van café 't Hemeltje' te Volendam (nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001) zijn voorbeelden van problemen met aansprakelijkheid bij brand.

 

Witlox Brandveiligheid kan u met bovenstaande van dienst zijn. Als Riskmanager en brandveiligheidsdeskundige (BPD1) zijn wij in staat uw risico's in kaart te brengen en samen met u te bepalen of en hoe deze brandveiligheidsgerelateerde technische of organisatorische zaken gereduceerd-, afgewenteld-, overgedragen-, of acceptabel gedragen kunnen worden. Ook beoordelen wij als onafhankelijke partij de kwaliteit van de brandwerende voorzieningen in uw pand.

Bron Cartoon: BBN
Bron Cartoon: BBN